Polleo Sport i Tifon nagradna igra

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE Fitness Kutak te nagrađuje

 

Dana 03.05.2021. u 18 h u sjedištu Polleo Adria d.o.o., Samoborska cesta 134, Zagreb je uz tročlanu komisiju obavljeno je izvlačenje dobitnika nagradne igre „Fitness Kutak te nagrađuje”.

 

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA:UP/I-460-02/21-01/93

URBROJ:513-07-21-01-21-2

Zagreb, 23. ožujak 2021.

 

Trajanje nagradne igre: 01.04.2021. do 30.04.2021.

 

Dobitnici nagrade 5x2.000,00 kn poklon bona Polleo Sporta su:

Sunčica Babaja Farac

Bojan Rendulić

Dinko Grubišić

Ante Gudelj

Zdravko Svržnjak

Nagrade će biti isporučene dobitnicima sukladno Pravilima nagradne igre.

Čestitamo sretnim dobitnicima!

Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09, NN35/13, NN158/13, NN41/14) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Polleo Adria d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 134, OIB: 12791380945, utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

pod nazivom „Fitness kutak te nagrađuje!“

 

Članak 1.

PRIREĐIVAČ 

 

Priređivač nagradne igre „Fitness kutak te nagrađuje!“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je Polleo Adria d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 134, OIB: 12791380945, MB:02751968, (u daljnjem tekstu: Priređivač).

 

Članak 2.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje 01.04.2021. u 00:00sati (po hrvatskom vremenu) i traje do 30.04.2021. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu), a odvija se na svim Tifon prodajnim mjestima. 

Članak 3.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je promocija Priređivača.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.polleoport.hr

Članak 4.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri 

 • Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji u razdoblju od 01.04.2021. u 00:00sati (po hrvatskom vremenu)  do 30.04.2021. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu), na bilo kojem Tifon prodajnom mjestu natoče EVO gorivo u minimalnoj vrijednosti od 100,00 kn, kupe jedan od proizvoda iz Polleo Sport ponude, te ispune tražene podatke na web stranici https://promo.polleosport.hr/tifon.

 • U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo punoljetne fizičke osobe koje u svoje ime i za svoj račun na bilo kojem Tifon prodajnom mjestu natoče EVO gorivo u minimalnoj vrijednosti od 100,00 kn i kupe jedan od proizvoda iz Polleo Sport ponude.

 • U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici društva Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca). Članovi Povjerenstva za izvlačenje dobitnika ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da se bilo koja od navedenih osoba bude izvučena, izvlačenje se smatra nevažećim.

Članak 5.

Za svaku kupnju EVO goriva u iznosu od 100,00 kuna i kupnju nekog od proizvoda iz Polleo Sport ponude na svim Tifon prodajnim mjestima, kupac ostvaruje pravo za sudjelovanje u nagradnoj igri. 

Da bi se prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri,  kupac na web stranici https://promo.polleosport.hr/tifon treba upisati svoje osobne podatke i to:

 1. Broj računa

 2. Ime i prezime

 3. Adresu stanovanja uz naznaku poštanskog broja i mjesta/grada

 4. Važeći kontakt broj telefona ili mobitela

 5. E mail adresu

Označavanjem polja „Prihvaćam pravila i obradu osobnih podataka za provedbu nagradne igre i promotivne svrhe“ kupac daje privolu da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu realizacije nagradne igre od strane Priređivača. 

Samo prijave koje su u razdoblju trajanja nagradne igre ispunjene na promo stranici i na kojima je dana privola za obradu osobnih podataka u svrhu nagradne igre smatraju se valjanima.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem različitih računa i osvojiti više nagrada. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. 

U izvlačenje glavne nagrade sudjeluju svi kupci koji u razdoblju trajanja nagradne igre prijave na promo stranicu i unesu tražene podatke.

Nagradna igra ima 1 kolo a nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • nagrada:    5 x POLLEO SPORT BON U VRIJEDNOSTI OD 2,000,00 KN. 

Članak 6.

 

NAGRADNI FOND

 

Nagradni fond uključuje:

 1. 5 x POLLEO SPORT BON pojedinačne vrijednosti 2,000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10,000,00 kn, PDV uključen.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati slanje nagrada izvan teritorija Republike Hrvatske.

Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne primi nagradu iz razloga što je na kuponu naveo netočne osobne podatke ili iz razloga što nije preuzeo nagradu u sukladno dogovoru sa Priređivačem.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge usluge. Nagrada nije prenosiva.

U nagrade je uključen PDV kojeg plaća Priređivač.

Fotografije nagrada na svim promotivnim materijalima Priređivača su informativne naravi.

Članak 7.

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA 

Izvlačenje dobitnika provodi se 03.05.2021. 

Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. 

Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira.

Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

Imena dobitnika svih nagrada biti će objavljena na web stranici https://promo.polleosport.hr/tifon i Facebook Stranici Polleo Sporta u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. 

Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo pristaju da se njihovo ime i prezime mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na službenoj Internet stranici Priređivača i Facebook stranici Priređivača i kao i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu Priređivača u promidžbene svrhe nagradne igre. 

Prilikom izvlačenja obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog Pravilnika. Izvučeni dobitnici koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 8.

PROGLAŠENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA 

Proglašenje dobitnika nagradne igre održat će se u prostorijama sjedišta Priređivača dana

03.05.2021. godine do 18:00 sati. 

Imena dobitnika svih nagrada biti će objavljena na web stranici https://promo.polleosport.hr/tifon  i Facebook Stranici Polleo Sporta u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. 

Priređivač će u roku od 1 (jedan) dan nakon izvlačenja dobitnika, obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanja putem emaila koji je naveden na kuponu.  

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice. 

Ako dobitnik ne podigne nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno pisanim putem na jedan od kontakata navedenih na kuponu obavijestiti o dobitku u roku od 8 (osam) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za realiziranje nagrade koji ne smije biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade. 

Priređivač će s dobitnikom glavne nagrade dogovoriti osobno preuzimanje nagrade.

Nagrada se ne dodjeljuje:

 • ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore naznačenim rokovima;

 • ako dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri;

 • ako dobitnik obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu;

 • ako dobitnikov kupon nije ispunjen u skladu s Pravilima nagradne igre

 • ako dobitnik dostavi Priređivaču lažne/netočne osobne podatke

 • ako je dobitnik u proteklih 12 mjeseci osvojio nagrade u sličnim nagradnim igrama i    natječajima organiziranim od istog Priređivača na svim platformama;

 • u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita. 

Priređivač nije odgovoran ako Dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagrade zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču. 

Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada iz stavka 3. ovog članka ovih Pravila prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima. 

Članak 9.

NAČIN IZVLAČENJA AKO SE PRIJAVI MANJE SUDIONIKA OD BROJA NAGRADA

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.  

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist Državnog proračuna, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednosti. 

Članak 10.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranici https://promo.polleosport.hr/tifon te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 11.  

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  

Prijavom na nagradnu igru, sudionici pristaju da Priređivač koristi njihove osobne podatke za potrebe nagradne igre, a u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Uredba EU (2016/679). Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja nagradne igre i nakon, ali samo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno predaje nagrade Dobitniku i ispunjavanja zakonskih obveza Priređivača. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ove nagradne igre, neće moći sudjelovati u nagradnoj igri.  

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kupona, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. 

Voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka je Polleo Adria d.o.o., Samoborska cesta 134, Zagreb, OIB 12791380945.  

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada. 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12.

ODGOVORNOST ZA MOGUĆE ŠTETE  

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove nagradne igre i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, sa čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.  

Članak 13.

SPOROVI I ŽALBE 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

NE PROPUSTI AKCIJU

Prijavi se na naš Newsletter i budi u toku sa najnovijim akcijama i novostima!


Prijavom na Newsletter pristajem na uvjete korištenja i dajem privolu za primanje promotivnih obavijesti

Neispravan e-mail.

Leo Club - Loyalty kartica

Sva prava pridržana © Polleo Sport 2008 - 2022
Polleo adria d.o.o. | Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb, Hrvatska | OIB: 12791380945 | MBS: 08760884 | Trgovački sud u Zagrebu